noscript

Vechihe Samedova and Latif Feyzullayev’s exhibiton presentation